1.Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

1.1 Peale nelja nädalast katseaega peab iga lapsevanem teatama treenerile või klubi juhtkonnale, kas laps soovib liituda Spordiklubi 10-ga.

1.2 Klubiga liitumise korral tuleb täita vormikohane ankeet, mille saab lapsevanem kas treeneri käest või klubi kodulehelt. Liitumise ankeet siit

1.3 Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 10ks kuupäevaks ettemaksuna.

Kui peres on 2 last ja mõlemad lapsed käivad Spordiklubis 10 ning ka pearahad laekuvad SK10-le, siis on teise lapse liikmemaks poole odavam.

Kui peres on 3 last ja kõik kolm last treenivad Spordiklubi 10-s ning

ka pearahad laekuvad SK10-le, siis võib kolmas laps käia trennis tasuta

1.4 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuudel) ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).
1.5 Lapsevanemal on võimalus taotleda liikmemaksu vähendamist või sellest vabastamist, tehes vastavasisulise kirjaliku taotluse. Vabastuse otsuse teeb klubi juhatus koostöös treeneriga , taotluse esitamisel ei tohi olla pikemaajalist liikmemaksuvõlgnevust. Liikmemaksu vähendamise taotlus siit

1.6 Liitumisel klubiga nõustub lapsevanem sellega, et Tartu LV poolt määratud pearahad laekuvad Spordiklubi 10-le.

1.7 Klubist lahkumise korral tuleb täita vastav avaldus klubi kodulehel. Lahkumis avaldus siit

 

2.Treeningud ja võistlused

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 3-5korda nädalas.

2.2 Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid

2.3 Kõigil vanusegruppidel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest.

2.4 Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.

2.5 Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega treeneri sõna mitte kuulamist. Vastaval juhul on treeneril õigus kas last noomida või trennist ära saata.

2.6Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastaval juhul teeb treener otsuse, kas järgmisel korral see noormängija on koosseisu arvatud või mitte.

 

3.Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

3.1 Kõik noormängijad,kes on Spordiklubi 10 all registreeritud ENMV-le on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes

3.2 Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused.

3.3 Mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.Lahkumisel ei tohi olla klubi ees võlgnevusi eelnevate perioodide eest ja klubile tuleb tagastada varustus. 3.4   Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

 

4.Lapsevanema kohustused

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2 Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenrit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida

4.3 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest.

4.4 Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).
4.5 Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.